Vianen KVT is producenten installateurvan maatwerk keukenventilatiesystemen. Vianen KVTheeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en zal te allen tijde zich inspannen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

Vianen KVT levert vaak slechts een onderdeel van een grotere verbouwing, inrichting of nieuwe ruimte. Vianen KVTis hierdoor afhankelijk van de (tijdige) medewerking van derden, zoals een elektricien, aannemer, sloper, loodgieter,keukenleverancier,et cetera. De werkzaamheden van Vianen KVTworden altijd beïnvloed door de schema’s, levertijden, materialen, dienstenen planning vanderden. Hierdoor is Vianen KVTmede afhankelijk van derde om een goed eindresultaat neer te zetten. Vianen KVTraadtaan om een projectverantwoordelijke aan te wijzen en/of een aannemerin dienst te nemen om de gehele verbouwing, (ver)nieuwbouw of inrichting te begeleiden.Vianen KVTzal haar onderdeel in het geheel naar beste kunnen leveren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die zich buiten haar invloedsfeer afspelen.De opdrachtgever isnaast de organisatieverantwoordelijk voor het aanvragen,beheren en behouden van alle noodzakelijke vergunningen, en toestemmingen, alsmede alle overige administratieve handelingendie dienen te worden verrichtom delevering eninstallatie van de apparatuur te kunnen realiseren 

 

Artikel 1 Definities 

 

 1. Vianen: onder Vianen wordt verstaan de besloten vennootschap Vianen KVTB.V., gevestigd aan de Oorsprongpark 9,  te Utrechtin Nederland, in het handelsregister onder nummer 71043837; 
 1. Orderbevestiging: onder orderbevestiging wordt verstaan de bevestiging van Vianen van de overeengekomen diensten en productenonder de overeengekomen voorwaarden; 
 1. Overeenkomst: onder overeenkomst wordt verstaan de inhoud van de orderbevestigingen de algemene voorwaarden; 
 1. ‘Offerteclausules”: onder offerteclausules wordt verstaan dat deel van de offerte of orderbevestigingwaarin de voorwaarden van de offerte zijn vastgesteld waaronder de overeengekomen producten of diensten zullen worden geleverd; 
 1. “Montagevoorwaarden”: onder montagevoorwaarden wordt verstaan de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de montage van de overeengekomen producten en diensten, en welke in de bijlage van deze voorwaarden zijn opgenomen; 
 1. Algemene Voorwaarden: onder algemene voorwaarden wordt verstaan deze voorwaarden, de offerte clausules en de montagevoorwaarden;  
 1. Partijen: onder partijen wordt verstaan Vianen en de opdrachtgever.  

 

Artikel 2Toepasselijkheid 

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alleaanbiedingen van Vianen en alle door Vianen gesloten overeenkomsten of door Vianen te verrichtenhandelingen. 

 

2.2De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

 

2.3 Eennietig bedingzal worden vervangen met een rechtsgeldig beding dat zo veel mogelijk strekking zal hebben van het nietige beding, een en ander in het licht van de bedoeling van partijen. 

 

2.4De toepasselijkheid van door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ook als daar in opdrachtbevestigingen facturen/of brief papier naar wordt gewezen. 

 

Pagina-einde 

Artikel 3Aanbiedingen 

 

3.1 Alleaanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroependoor Vianen. 

 

3.2 Een aanvaarding van een aanbieding, als bedoeld in artikel 3.1, welke afwijkt van de oorspronkelijke aanbiedingzoals deze door Vianen is gedaan, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een aanbieding van opdrachtgeveraan Vianen,welke aanbiedingVianen niet bindt, tot dat deze is aanvaardin een orderbevestiging. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de oorspronkelijkeaanbieding afwijkt. 

 

3.3 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding.Deze gegevens binden Vianen slechts voor zover dezein de overeenkomst zonder voorbehoud worden herhaald en bevestigd. 

 

 1. Alleaanbiedingen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, overeengekomen onder voorwaardenvan de omschreven omstandigheden en werktijdenvan de uitvoering. 

 

 1. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, behoren de navolgende werkzaamheden nimmer tot de werkzaamhedenvan Vianen, noch vallen deze onder deverantwoordelijkheidvan Vianen: 
 1. alle bouwkundige voorzieningen waaronder maar niet beperkt tot hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard ook; muur- en dakdoorvoeren, alsmede alle daarbij eventueel noodzakelijke (hulp)constructies, alsmede het waterdicht afwerken van de doorvoeren; 
 1. alle elektrotechnische voorzieningen waaronder maar niet beperkt totmotorbeveiligingschakelaars, magneetschakelaars, werkschakelaars, bedieningsschakelaars, bekabeling, elektrotechnische aansluitingen, de eventuele aansluitingskosten berekend door de energiebedrijven; 
 1. Als door derden een WTW installatie of soortgelijke installatie wordt geleverd waar onze afzuigkappen, plafonds etc. op aangesloten worden, is Vianen nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden lucht bij de WTW of soortgelijke installaties. De selectie van een voorfilter bij dergelijke installaties is aan Derden.  
 1. Bouw,coördinatieen projectcoördinatie(voor tijdige oplevering); 
 1. Het tijdig aanvragen, organiseren, beheren en controleren van alle vereiste toestemmingen, vergunningen, en overige administratieve verplichtingen; 
 1. Alle (overige)werkzaamheden die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de orderbevestiging. 

Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen draagt Vianenzorg voor het vervaardigen en verstrekken van de voor de uitvoering van de in lid 2.5 sub a en b van dit artikel genoemde voorzieningen benodigde tekeningen en elektrotechnische schemasbetreffende de bestelde goederen en diensten van Vianen, zodat de genoemde voorzieningen kunnen worden getroffen. 

 

Artikel 4Overeenkomst 

 

4.1 De overeenkomst bestaat uit de getekende orderbevestiging en deze algemene voorwaarden. Wijzigingen aan de overeenkomst binden partijen alleen na schriftelijke bevestiging.  

4.2Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden Vianen niet dan na schriftelijke orderbevestiging. Deze orderbevestiging is leidend voor de omvang van de opdracht. 

  

Artikel 5Prijzen 

 

5.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.1, gelden alleen voor diespecifiekeaanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, worden herzien. 

 

5.2 Daarnaast kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, gewijzigde grondstofprijzen, vrachtkosten, gewijzigde lonen en/of sociale lasten, heffingen of andere lasten.
Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft uitsluitend een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade. 

 

5.3 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.  

 

5.4 Indien montage van de te leveren producten of onderdelen daarvan is aangenomen, is de prijs berekend voor het gebruiksklaar monteren op de plaats die in de orderbevestiging is genoemd. In de prijs is alsdan begrepen het informeren over de wijze vanbedienen en onderhouden van de installatie, vande opdrachtgever of het personeel van de opdrachtgever, dat met de bediening van de apparatuur zal worden belast.
Vianen  zal een voorstel doen voor de omvang en tijdstip hiervan.Vianenaanvaardtgeen aansprakelijkheidvoor het uiteindelijk juist behandelen en bedienen van de apparatuur. 

 

5.5Indien niet anders vermeld, is de totaalprijs vastgesteld bij ongedeelde levering.  

 

5.6Indien van toepassing zijn de volgende kosten inbegrepen in de vastgestelde prijs:  

– Reis- en verblijfkosten;  

Technische documentatieinclusief tekeningen ter goedkeuring en t.b.v. coördinatiedoeleinden; en 

– Fabricage conform de goedgekeurde tekeningen.  

 

5.7 De volgende werkzaamheden(voor zover van toepassing) zijn NIET inbegrepen in devastgestelde prijs: 

– Luchtzijdig inregelen bij een installatie indien de ventilatoren en kanalen welke door derdengeleverd zijn;  

– Hak-, breek-, boor- en andere bouwkundige werkzaamheden;  

– Bekabeling, werkschakelaars, wandcontactdozen, stekkers en andere elektrotechnische voorzieningenen elektrotechnische aansluitingen; 

– CV-technische voorzieningen met modulerende mengregeling;  

– Verticaal transport, zowel in- als uitpandig;  

– Retourneren verpakkingsmateriaal;  

– Verwijderen van beschermfolie indien dit niet gelijktijdig met de montage kan plaatsvinden.  

– Verwijderen van bestaande systemen. 

Op verzoek worden deze werkzaamheden door Vianen alsnog uitgevoerd en zullen de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6Verplichtingen van de opdrachtgever inzake de uitvoering van het 

werk 

6.1 De opdrachtgever zorgtervoordat Vianen de opgedragen werkzaamheden tijdig kan aanvangen en dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Deze verplichting houdt eveneens in dat de opdrachtgever zorg draagt voor de aanwezigheid van alle noodzakelijke (bouw)vergunningen en toestemmingen van eventuele betrokken derde partijen zoals VVE’s, of verhuurders. Daarbij draagt opdrachtgever zorg voor de aanwezigheidvan de personenen voor de aanwezigheid, dan wel afwezigheid van materialen en/of diensten,anders dan die door Vianen zullen worden geleverd welke voor de tijdige uitvoering en start van de werkzaamheden zoals omschreven in de orderbevestiging door Vianen noodzakelijk zijn. Komt de opdrachtgever deze verplichtingen niet na dan is Vianen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten als bedoel in artikel 8.3. Eventuele kosten aan de zijde van Vianen,waaronder, maar niet uitsluitendwachturen,als gevolg hiervankomen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

6.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat op het werk voldoende opslag-, en werkruimte, elektriciteit, water, olie, licht, gas en dergelijke faciliteiten tijdig en zonder onderbreking in voldoende mate beschikbaar zijn, zonder dat Vianen daarvoor vergoeding verschuldigd zijn. Voorts stelt opdrachtgever voor of bij aankomst van de goederen één of meer behoorlijk verlichte, droge en goed afsluitbare ruimtes van voldoende omvang en grootte binnen een redelijke afstand van de plaats waar de installatie moet worden aangebracht ter beschikking als werkplaats voor de monteurs en voor berging van de materialen, zonder dat daarvoor aan Vianen kosten in rekening zullen worden gebracht. Daarnaast dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat voor de aanvoer van de goederen een verharde toegangswegtot de entree van de werkruimteaanwezig is. 

 

6.3Indien de opdrachtgever en Vianen schriftelijk (nader)overeenkomen dat Vianen voor de zaken als genoemd in artikel 6.2 zal zorgdragen, dan komen de kosten als gevolg hiervan in aanvulling op de overeengekomen prijs voor rekening van opdrachtgever. 

  

6.4Opdrachtgever treft alle wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en ziet toe op de naleving daarvan. 

 

6.5Zodra de overeenkomst betreffende de plaatsing van een installatie tot stand is gekomen, is Vianengerechtigd ter plaatse een reclamebord, waarop de handelsnaam is vermeld, te plaatsen en tijdens de uitvoering geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan ons een vergoeding in rekening zal worden gebracht. 

 

6.6Vianen kan van de opdrachtgever verlangen dat door de opdrachtgever een contactpersoon zal worden aangewezen die namens opdrachtgever de contacten met Vianen zal onderhouden.  

 

Artikel 7Betaling 

 

7.1Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling op een door ons aangewezen bank- of girorekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 

7.2Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaats gevonden, is Vianengerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% per jaar in rekening te brengen. 

 

7.3 Indien het factuurbedrag op de vervaldag van de factuur niet of niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vianen is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Waarbij de Vianen toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven.
Voorts is de opdrachtgever gehouden aan Vianen te vergoeden alle kosten ter incasso van de openstaande bedragen zijn gemaakt, met name: 

 1. Declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, voor incasso buiten rechte.De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 75,. 
 1. Alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. 
 1. De kosten van faillissementsaanvrage. 
 1. De opslagkosten ingeval van opschorting van levering. 

 

7.4Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

 

Artikel 8Levertijd/uitvoering der werkzaamheden 

 

8.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst. 

 

8.2 Indien de omstandigheden waaronder de werken door Vianen kunnen worden uitgevoerd wijzigen of zijn gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst, of indien blijkt dat meerwerk nodig is of dat de overeenkomst anderszins gewijzigd moet worden, vindt stilzwijgende verlenging van de levertijd plaats met de tijdsduur van de vertraging. 

 

8.3 Vianen is gerechtigd de verdere uitvoering van zijnwerkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgeverzichjegens Vianen niet aan alleverplichtingen heeft voldaan, waaronder de verplichtingen als bedoeld onder artikel 6.16.6.
Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever de verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Vianen inmiddels gebruik heeft gemaakt van het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding voor Vianen onverlet. 

 

8.4Indien tussen partijen is overeengekomen dat de oplevering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, zal Vianen alleen dan aan een nieuwe fase beginnen, nadat de voorafgaande fasedoor opdrachtgever schriftelijkisgeaccepteerd 

 

8.5Eventuele straatafzetting i.v.m. laden en lossen en/of op te stellen kraan dient door opdrachtgever op zijn kosten en risico gerealiseerd te worden. Inclusief de benodigde vergunningen, of anderszins vereiste toestemmingen van derden.
 

Artikel 9Oplevering 

 

9.1 De installatie wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de installatie geheel gereed ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld en Vianen de opdrachtgever hiervan heeft bericht. 

 

9.2 De opdrachtgever heeft voorafgaande aan de oplevering niet het recht de installatie in gebruik te nemen. 

 

9.3 Indien de opdrachtgever hiertoe desalniettemin overgaat, dan geldt de installatie als opgeleverd met ingang van de datum waarop de opdrachtgever de installatie in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat de garanties zoals hierin vermeld, niet van toepassing zijn. 

 

Artikel 10Meerwerk 

 

10.1 Als meerwerk wordt aangemerkt alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveringen van goederen, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen daarin, dan wel wijzigingen die het gevolg zijn van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, welkeniet overeenstemmen met werkelijke maatvoering. 

 

10.2 Als meerwerk wordt tevens aangemerkt de door Vianen gemaakte wachturen, doordat Vianen niet in staat is of wordtgesteld de te verrichten werkzaamheden ononderbroken uit te voeren. 

 

10.3 Alle kosten van meerwerk worden berekend tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende lonen en prijzen. 

 

10.4 Vergoeding van meerwerk is ook verschuldigd, indien de opdracht/overeenkomst tot het verrichten van meerwerk door de opdrachtgever niet schriftelijk is bevestigd, maar deze werkzaamheden wel worden of zijn uitgevoerd. 

 

Artikel 11Levering & Risico 

 

11.1 Het risico van de door ons geleverde goederen is voor de opdrachtgever: 

 1. Bij levering af fabriek” (conform de INCO Terms 2010): zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen; 
 1. Bij levering franco werk” (conform de INCO Terms 2010): zodra de goederen zijngearriveerd op de plaats van bestemming. 

 

11.2 Bij levering op afroepgaat het risico op opdrachtgever over, zodra de goederen op het terrein van Vianen t.b.v. de opdrachtgever zijn afgezonderdof opgeslagen. 

 

11.3Ten aanzien van werktuigen, gereedschappenof materialen, welke zijn overgebracht naar het perceel, de fabriek of het terrein van de opdrachtgever of naar een door de opdrachtgeveraangewezen plaats,draagt de opdrachtgever het risico. 

 

11.4Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een gedegen beveiliging van de bouwplaats, of ruimte(n) waar de goederen van Vianen zijn opgeslagen voorafgaand aan installatie. 

 

Artikel 12Titel, Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling 

 

12.1Vianen behoudt het eigendomsrecht op(i) alle door Vianen geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Vianen geleverde of nog te leveren goederen, alsmede (ii) ten behoeve van eventuele vorderingen betreffende door Vianen in het kader van de levering van goederen, verrichte of te verrichten werkzaamheden en (iii) van hetgeen Vianen van de opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekort schieten in de nakoming van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes. 

 

12.2Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht plaats van de goederen. 

 

12.3Indien en voor zover door Vianen geen betaling is ontvangen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Vianen de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, is Vianen gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en wordtVianen, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de opdrachtgever ertoe gemachtigd om de geleverde goederen terug te nemen en is de opdrachtgever verplicht om Vianen in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. 

 

12.4Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de opdrachtgever heeft Vianen het in sub 12.3 omschreven recht. 

 

12.5Het is de opdrachtgever verboden op de door Vianen geleverde zaken of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen. 

 

12.6Vianen zal steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel is betaald, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen. 

 

12.7Zolang de sub 12.6bedoelde zekerheid niet is gesteld, is Vianen gerechtigd de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding. 

 

Artikel 13Reclame 

 

13.1Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na oplevering c.q. de aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. 

 

13.2De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op grond van een ingediende reclame op te schorten. 

 

Artikel 14Aansprakelijkheid 

 

14.1Vianen isalleen aansprakelijk voor daadwerkelijk geleden schade diehet directe gevolg is van opzet of grove schuld van Vianen bij de uitvoering van de overeenkomst. 

 

14.2Indien Vianen aansprakelijk wordt geacht voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander terbeoordelingvan Vianen, een en ander in overeenstemming met de garanties als omschreven in artikel 15. 

 

14.3 Indien de schade lichamelijk letsel of overlijden betreft als gevolg van de grove schuld of opzet van Vianen, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,-.  

 

14.4Vianen sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals omzet- of inkomstenderving geheel uit.  

 

14.5Indien goederen van Vianen, welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, onderwerp zijn van een retentierecht van derden– bijvoorbeeld de aannemer –, is opdrachtgever jegens Vianen voor alle dientengevolge geleden schade aansprakelijk.  

 

Artikel 15Garantie  

 

15.1Vianen garandeert– behoudens het bepaalde in de volgende leden – dat de door ons geleverde goederen aan de specificaties in de overeenkomst genoemd en aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen.
Na oplevering zal Vianenuit hoofde van de garantie uitsluitend gehouden zijn tot het aanbrengen van de nodige verbeteringen of reparaties ter opheffing van gebreken, terzake waarvan tijdig is gereclameerd.  

Indien gedurende de uitvoering werkzaamheden opdrachtgever vragen of opmerkingen heeft over de werkwijze van Vianen, zal Vianen eveneens uitsluitend gehouden zijn tot het aanbrengen van de nodige verbeteringen of reparaties ter opheffing van dreigende gebreken, indien en voor zover deze “dreigende gebreken” niet zullen worden weggenomen en opgelost door de werkzaamheden conform de orderbevestiging af te maken en op te leveren 

 

15.2Vianen aanvaardtgeen verantwoordelijkheidof aansprakelijkheid: 

 1. voor het ontwerp van de installatie, indien dit niet van ons zelf doch van de opdrachtgever of derden afkomstig is; 
 1. voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van bepaalde materialen of onderdelen, indien de toepassing daarvan door opdrachtgever, diens adviseurs of derden is voorgeschreven; 
 1. voor gebreken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van opdrachtgever en diegenen waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken; 
 1. voor de juistheid van gegevens en tekeningen, welke door of vanwege de opdrachtgever worden verstrekt omtrent gebouwen en gebruiksdoeleinden, waarvoor de installatie moet dienen. 

 

15.3 

(a)Voor de levering van goederen, wordt ten aanzien van de gebruikte materialen en de constructie, met inachtneming van de hierin genoemde uitzonderingen, door Vianen een garantie afgegeven voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf datum van de verzending van de goederen, dan wel bij ‘levering op afroep’ vanaf de datum waarop de goederen worden afgezonderd of opgeslagen ten behoeve van opdrachtgever. 

(b)Voor goederen welke eveneens door Vianen worden geïnstalleerd geldt voor de gebruikte materialen, de constructie, en de diensten dat, met inachtneming van de hierin genoemde uitzonderingen, door Vianen een garantie afgegeven voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf datum van oplevering. 

 

Beide garanties onder (a) en (b) worden afgegeven, met dien verstande, dat Vianen alle onderdelen, dieten gevolge van materiaal- en constructiefouten gedurende de garantietermijn onvolwaardig blijken, naar eigen goeddunken kosteloos kunnen herstellen of door nieuwe onderdelen zullen vervangen; de hieraan verbonden montagekosten komen niet voorrekeningvan Vianen, evenmin eventuele reis- en/of vrachtkosten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vianen. De vervangen onderdelen worden eigendomvan Vianen.Indien de verrichte diensten gedurende de garantietermijn onvolwaardig blijken, zal Vianen naar eigen goeddunken deze diensten kosteloos kunnen herstellen, de hieraan verbonden eventuele reis- en/of vrachtkosten komen niet voor rekeningvan Vianen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vianen.
Het voldoen aan de genoemde garantiegeldt als enige en algehele schadevergoeding; elke andere vordering tot schadevergoeding is nadrukkelijk uitgesloten. 

De opdrachtgever stelt Vianen in de gelegenheid om de uit hoofde van garantie te verrichten werkzaamheden uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever ditweigert, is Vianen van iedere garantieverplichting ontheven. Werkzaamheden, zonder toestemming van Vianen, door de opdrachtgever of door derden aan de door Vianengeleverde goederen uitgevoerd, ontheffen Vianen van de genoemde garantieverplichtingen. 

 

15.4Ingeval Vianen gedurende de garantietermijn onderdelen van geleverde goederen c.q. of geleverde installaties vervangt, verstrijkt de garantietermijn van die vervangen onderdelen tegelijk met het verstrijken van de garantietermijn van de geleverde goederen c.q. de opgeleverde installaties. 

 

15.5Van deze garantie zijn uitgesloten: normale slijtage aan onderdelen en schade veroorzaakt door abnormale omstandigheden zoals elektrolytische werking, chemische aantasting in de ruimste zin van het woord of overbelasting.
Eveneens zijn uitgesloten alle schade veroorzaakt door foutieve opstelling, onoordeelkundige behandeling of niet deugdelijk onderhoud door of vanwege de opdrachtgever. Als zodanig wordt onder meer aangemerkt: 

 1. aansluiting van ventilatoren en transformatoren in afwijking van de wettelijke voorschriften en/ofvan door ons verstrekte schema’s; 
 1. gebruik van ventilatoren en transformatoren voor een ander doel dan waarvoor deze door ons zijn geleverd of in een andere opstelling dan door ons of door derden na ons voorafgaand schriftelijke toestemming geplaatst; 
 1. gebruik in afwijking van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften. 

 

15.6Voor zover er eisen van deugdelijkheid – als bedoeld in dit artikel 15zouden voortvloeien uit (Europese) wet- en regelgeving, dient te gelden dat Vianen zich bij gebreke van jurisprudentie over de toepassing van deze wet- en regelgeving in de praktijk, bij de toepassing hiervan op de door haar geleverde producten en diensten uit gaat van de beschikbare toelichtingen, memories, FAQ’s of andere documentatie afkomstig van of vanwege de wetgevende macht betreffende de toepassing en toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving. De garantie van Vianen is in een voorkomend geval beperkt tot de uitleg en toepasselijkheid die daaraan in deze toelichtende stukken wordt gegeven. 

 

Artikel 16Waarschuwingen 

 

16.1Luchttoevoer  

Zonder een goedeluchttoevoer kan een afzuiginstallatie niet goed functioneren. In sommige gevallen zal het ontbreken van eengoede luchttoevoergebruik van de afzuiginstallatie zelfs onmogelijk maken en kan schade ontstaan. Indien de opdrachtgever een afzuiginstallatie aanschaft blijft de opdrachtgeververantwoordelijk voor het treffen van maatregelen ten aanzien van de toevoer in de ruimte waar de afzuiginstallatie komt, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een luchttoevoersysteem. Indien opdrachtgeverdeze maatregelen niet neemt, komt de schade als gevolg hiervan,inclusief maar niet beperkt tot vertragingsschade en andere gevolgschade,voor rekeningvan de opdrachtgever. Vianen is daarnaast gerechtigd de oplevering van de afzuiginstallatie op te schorten indien onvoldoendetoevoermaatregelenzijn getroffen.  

 

16.2Geluidsoverlast 

Vanuit milieuwetgeving zijn eisen gesteld ten aanzien van het maximale toelaatbare geluidsniveau van de installatie. Afhankelijk van de plaats van de installatie kan plaatsing van een geluiddemper of geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Indien gewenst kan Vianen hieroveradviseren. De opdrachtgever is en blijft hiervoor echter verantwoordelijk. 

 

16.3Geuroverlast  

Vanuit milieuwetgeving kunnen eisen zijn gesteld ten aanzien van geuroverlast voorde omgeving. Afhankelijk van de plaats van de installatie kan plaatsing van een ontgeurings-installatie noodzakelijk zijn. Indien gewenst kan Vianen hierover adviseren. De opdrachtgever is en blijft hiervoor echter verantwoordelijk 

 

16.4Luchtkwaliteit 

Vanuit milieuwetgeving kunnen eisen zijn gesteld ten aanzien van luchtkwaliteitvoor de omgeving. Indien gewenst kan Vianen hierover adviseren,echter blijft de opdrachtgeverten alle tijde verantwoordelijkvoor de luchtkwaliteit. Vianen is niet verantwoordelijk voor het bereiken van vereistewaarden van CO2 of andere fijnstoffen, gassened.in de keuken, zonder datdit vooraf,schriftelijkovereengekomen ismet Vianen voor de bestelling.  

 

 

Artikel 17Overmacht 

 

17.1Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Vianen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Vianen gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

17.2Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere, maar niet uitsluitend: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciersvan Vianen, dan wel niet volledige en/of vertraagde levering door derden die aan door Vianen te leveren producten of diensten gelieerde werkzaamheden verrichten, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, natuurrampen, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie Vianen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wilvan Vianenen/of toedoen van Vianen ontstaan. 

 

Artikel 18Beëindiging 

 

18.1Zoals reeds genoemd in de artikelen 7.3, 12.3 en 17.1is Vianen gerechtigd om óf na verzending van eeningebrekestelling, waarna herstel uitblijft,tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingenvoldoet, dan wel indien de nakoming van deze verplichting blijvend onmogelijk is geworden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is 

 

18.2Vianen is daarnaast gerechtigd tot ontbinding indien de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren, dan wel indien Vianen het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.  

 

18.3Indien de overeenkomst als gevolg van de omschreven gevallen zal worden ontbonden,  

– blijft de factuur voor de werkzaamheden verschuldigd, ter compensatie van de schade van Vianen bestaande uit de reeds aangeschafte materialen, omzetderving en overige kosten veroorzaakt door onder andere het reserveren van personeel; 

eventueel reeds geleverde materialen zullen per ommegaande aan Vianen worden geretourneerd op kosten van de opdrachtgever; 

– aan Vianen zal toegang tot de bedrijfsgebouwen en overige locatie van opdrachtgever worden verschaft zodat Vianen eventuele gereedschappen, machines en overig werkmaterieel kan worden opgehaald. 

 

18.4Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd tot ontbinding indien Vianen haar eigen faillissement aanvraagt of haar faillissement is uitgesproken.  

 

18.5Afwijkingen in de uitvoering van de werkzaamheden gevende opdrachtgever geen recht op ontbinding, Vianen middels een ingebrekestelling op de hoogte is gebracht van de vermeende gebreken in de opgeleverde werken/materialen, geen sprake is van overmacht, en Vianen deze gebreken niet binnen 30 dagenheeft verholpen 

 

18.6In het geval van ontbinding door de opdrachtgever, vindt artikel 18.3 toepassing. 

 

18.7Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever aan Vianen een schadevergoeding verschuldigd, welke in ieder geval zal bestaan uit de kosten van de reeds bestelde materialen (de materialen zijn onderdeel van een maatwerkoplossing, en kunnen niet nogmaals worden ingezet), de ingeroosterde en gereserveerde manuren, de gederfde inkomsten doordat geen ander werk kan worden aangenomen voor de periode waarin het werk voor opdrachtgever was gepland, en de stand van het werk bestaande uit het reeds uitgevoerde deel van de orderbevestiging en eventueel meerwerk.  

 

Artikel 19Tekeningen, berekeningen en diversen 

 

19.1De door Vianen vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingenen modellen blijven eigendomvan Vianen, ook al zijn hiervoor kosten in rekening gebracht.Op ons eerste verzoek geschiedt teruggave door opdrachtgever van bedoelde gegevensaan Vianen. 

 

19.2Opdrachtgever staat er voor in, dat de door Vianen vervaardigde of verstrekte gegevens niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond,bekend worden gemaakt, of anderszins openbaar worden gemaakt, dan nádat deschriftelijke toestemming van Vianen hiertoe is verkregen.
 

19.3 Partijen zullen ten aanzien van de overeenkomst en hun onderhandelingen strikte geheimhouding betrachten.  

 

Artikel 20Industriële eigendomsrechten 

 

20.1Alle industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, octrooien, merkrechten, modellenrechten, op tekeningen, reclames, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten, die rusten op de materialen die Vianen bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, blijven exclusief toekomen aan Vianen. 

 

20.2Indien aan de opdrachtgever het recht wordt verleend van enig recht als bedoeld in artikel 19.1 gebruik te maken, zal dit recht beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. 

 

20.3Opdrachtgever onthoudt zich van alle gebruik anders dan is toegestaan door Vianen.
Vianen zal niet gehouden zijn tot het betalen van enige vergoeding aan de opdrachtgever of derden ter zake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht. 

 

20.4Indien bij de totstandkoming van tekeningen, modellen of andere werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, rechten ten aanzien van deze werken bij de opdrachtgever komen te liggen, worden deze rechten nu voor alsdan aan Vianen overgedragen.  

 

20.5Bij overtreding van de artikelen 16.2, 19.1,19.2of 20.2is de opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan Vianen van € 5.000,- plus € 250,- voor iedere dag dat de inbreuk op een van deze artikelen voortduurt, onverminderd het recht op algehele schadevergoeding 

 

Artikel 21Geen Compensatie/Verrekening/Opschortingvoor opdrachtgever 

 

21.1Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen die Vianen aan hem verschuldigd mocht zijn. 

 

21.2Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. 

 

21.3De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met een andere overeenkomstdie met Vianen gesloten is. 

 

Artikel 22Vrijwaring 

 

22.1Opdrachtgever vrijwaart Vianen voor alle aanspraken van derden, uit overeenkomst of onrechtmatige daad, ten aanzien van enige bij de opdracht betrokken materialen, personen of diensten die door de opdrachtgever zijn ingezet bij de totstandkoming van de werkzaamheden die worden uitgevoerd en waarvan de overeenkomst met Vianen onderdeel is, tenzij deze aanspraak voortvloeit uit opzet of grove schuld van Vianen. 

 

Artikel 23Geschillen 

 

23.1Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van Vianen worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels, dan wel door de Rechter bevoegd in het arrondissement van deplaats van feitelijke vestigingvan Vianen. 

 

Artikel 24Toepasselijk recht 

 

24.1Op alle door ons verrichte handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Pagina-einde 

 

APPENDIX 

 

MontageVoorwaarden 

VIANEN KVTB.V. 

 

 

Algemeen: 

 

De prijsin de offerte/orderbevestigingis gebaseerd op onderstaande additionele montagevoorwaarden.  

 Bezwaren op deze voorwaarden dienen voorde orderbevestigingschriftelijk kenbaar worden gemaakt.  

 

 1. Deprijs is gebaseerd op een bouwkundig plafond met een maximale hoogte van 3,5 meter. De werkvloer is vrij toegankelijk en er is geen apparatuur opgesteld. 
 1. Het dak en of muren zijn geschikt om de kappen te kunnen dragen zonder hulpconstructies. 
 1. De ophanging wordt uitgevoerd met gegalvaniseerde M8 draadstangen. 
 1. De draadstangen moeten direct met gewone pluggen kunnen worden bevestigd, indien er speciale pluggen of chemische ankers noodzakelijk zijn dan dient u dat op te geven voor aanvang van de montage.  
 1. De prijs is gebaseerd op doorlopende werkzaamheden (tussen 07:00 en 17:00 uur) zonder interrupties van derden. 
 1. Indien op een bepaald tijdstip geen geluidshinder mag worden veroorzaakt dient dit voorafgaand aan de prijsopgave kenbaar te worden gemaakt. 
 1. Vianen isniet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door derden tijdens tijdelijke opslag op het werk.  
 1. De monteurs van Vianen zijn in bezit van het VCA certificaat. Overige veiligheidseisen dienen vooraf gemeld te worden. 

 

 

De prijs is EXCLUSIEF (tenzij anders vermeld in de offerteen voor zover van toepassing): 

 

 1. Horizontaal en verticaal transport op het werk (kraan, lift, steigerhuur, et.) 
 1. Verwijderen van beschermingsfolie van de kappen en of plafond. 
 1. Elektrische en bouwkundige voorzieningen en of aansluitingen. 
 1. Monteren van optionele plint, wordt gelijktijdig uitgevoerd. 
 1. Brandblussysteem. 
 1. Afkitten. 
 1. Schoonmaken van de kappen. 
 1. Afvoeren van afval. 

 

 

Afwerking:(tenzij anders vermeld in de offerteen voor zover van toepassing): 

 

 1. De kappen worden afgeleverd en opgehangen met een kunststof beschermfolie. 
 1. Wandkappen worden opgehangen en tegen de muur bevestigd. 
 1. Kapsamenstellingen worden onderling verbonden. 
 1. Alle kappen worden waterpas en op gelijke hoogte opgehangen, tenzij anders overeengekomen. 
 1. Vianengarandeert een goede behandeling van de materialen tijdens wegtransport en installatie. 
 1. Kanaalaansluitingen worden (door derden) gemonteerd na de kapinstallatie. 

 

Planning(voor zover van toepassing): 

 

 1. Ten behoeve van de installatietekeningenverschaft de opdrachtgever aan Vianen digitale tekeningen opdat Vianen een installatietekening met afzuigkap(pen) kan ontwerpen. Deze tekeningen van Vianen dienen door de opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd te worden. 
 1. Voor het bepalen van de juiste installatiecoördinaten dient de opdrachtgever een betrouwbaar ijkpunt op te geven. 
 1. Kappen worden niet door Vianengereinigd. 
 1. Optionele plint boven de kap worden gemonteerd na het luchtzijdig en elektrisch aansluiten. 
 1. Direct na de installatie (en eventueel verwijderen van de folie) moeten de kappen door de opdrachtgever/ eindgebruiker worden geïnspecteerd. Een opleveringsformulier dient te worden ingevuld waarbij mogelijke schade of opmerkingen worden vermeld. 
 1. Vianenis niet verantwoordelijk voor schade na het invullen van het opleveringsformulier.  
 1. Indien nabij de werkplek afvalcontainers aanwezig zijn kan Vianen(in wederzijds overleg) zorg dragen voor het afvoeren van de verpakkingsmaterialen. Vianen accepteert geen kosten voor het afvoeren van verpakkingsmateriaal. 
 1. De volgende voorzieningen zijn voorhanden; stroom, zowel230Vals 400V,en sanitaire voorzieningen. 

 

Artikel 25Algemeenverkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie 

 

25.1Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

25.2     In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

– product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;  

– schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze; 

– de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst; 

– de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht; In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:  

– dienst: de aanneming van werk. 

 

 Artikel 26 Aanbieding  

 

26.1.Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.  

26.2Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.  

 

Artikel 27 Overeenkomst  

 

27.1Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.  

27.2Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.  

27.3Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.  

 

Artikel 28Prijs  

 

28.1De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.  

28.2Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.  

28.3In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.  

28.4Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen-gekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.  

28.5De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.  

28.6Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.  

28.7Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/ installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel 31zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.  

 

Artikel 29Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom  

29.1In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.  

29.2De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.  

 

Artikel 30VI Levertijd  

 

30.1De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: 

 1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
 3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

 

Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.  

30.2De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.  

30.3Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen. 

30.4Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.  

30.5Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.  

 

Artikel 31Montage/installatie  

 

31.1Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/ installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens. 

31.2.Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat: 

 1. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld; 
 2. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn; 
 3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 6. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulpen bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 8. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

31.4Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 30van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 32Keuring en overnametests  

 

32.1De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 30lid 3 respectievelijk – indien montage/ installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/ installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.  

32.2Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel 30lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.  

32.3De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel31lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.  

32.4In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.  

32.5Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.  

 

Art. 33Risico- en eigendomsovergang 

 

33.1Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 30lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

33.2Onverminderd het in het vorige lid en het in art. 30lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.  

33.3De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.  

 

Artikel34Betaling  

 

34.1Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (éénderde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 2/3 (tweederde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens artikel30lid 3.  

34.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.  

34.3Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.  

34.4Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.  

 

Art. 35Garantie  

 

35.1Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/ of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 30lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.  

35.2Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 30lid 3 zijn verstreken.  

35.3Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel 30lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.  

35.4Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.  

35.5Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.  

35.6Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:  

 1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; 
 2. normale slijtage; 
 3. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden; 
 4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 
 5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; 
 6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; 
 7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; 
 8. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken. 

35.7Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.  

35.8Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.  

35.9Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.  

35.10Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.  

 

Artikel 36Aansprakelijkheid  

 

36.1De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 35van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel35is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.  

36.2Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, 

 1. a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
 2. b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. 

36.3Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in artikel30lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten. 

36.4De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:  

– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;  

– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.  

36.5Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.  

36.6De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.  

 

Artikel37Overmacht  

 

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, trans-portmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.  

 

Artikel38Opschorting en ontbinding  

 

38.1In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  

38.2Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.  

38.3Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.  

38.4Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.  

38.5Ingeval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering an de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.  

 

Artikel 39Geschillen  

 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 

Artikel 40Toepasselijk recht  

 

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.